UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

FAKULTETA FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA

NASTAVNO-NAUČNOM VIJEĆU

Predmet: Stručna ocjena i mišljenje o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata mr Jelene Pejčić pod nazivom: „Relacije antropoloških karakteristika sa eksplozivnom snagomi brzinom trčanja kod učenika srednjih škola”.

Kandidat mr Jelena Pejčić predala je molbu za formiranje Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije 09. 09. 2014. godine.

Nastavno - naučno vijeće Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu donijelo je odluku br. 779-1/14 od 11. 09. 2014. godine o obrazovanju komisije za ocjenu naučne zasnovanosti predložene teme doktorske disertacije kandidata mr Jelene Pejčić.

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća donijeta je odluka br. 1399-I/14 od 11.12.2014. godine o usvajanju izveštaja Komisije o podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije.

Na prijedlog Nastavo-naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu dana 26. 02. 2015.godinedonosi odluku br. 01—57-XXXVII/15 o podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije kojom se prihvata izvještaj Komisije o ocjeni teme doktorske disertacije.

Kandidat podnosi zahtjev 03. 03. 2016. godine o formiranju komisije za pregled i ocjenu urađene doktorske disertacije.

Vijeće Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Istočnom Sarajevu, na sjednici održanoj 31. 03. 2016. godine, donosi odluku br. 237/16 kojom se obrazuje Komisija za pregled i ocjenu urađene doktorske disertacije me Jelene Pejičić pod nazivom: „Relacije antropoloških karakteristika sa eksplozivnom snagom i brzinom trčanja kod učenika srednjih škola”, u sastavu:

dr Zoran Momčilović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Pedagoški fakultet u Vranju Univerzitet u Nišu – predsjednik;

dr Danko Pržulj, redovni profesor na predmetima Antropomotorika i Sportska rekreacija, Fakultet fizičko vaspitanje i sporta – profesor emeritus Univerziteta u Istočno Sarajevo, - mentor;

dr Slavko Ždrale, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke - predmet Sportska medicina, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, - član

Nakon detaljnog pregleda i  analize doktorske disertacije Komisija podnosi  sledeći

I Z V J E Š T A J
  1. Značaj i doprinos doktorske disertacije sa stanovišta aktuelnog stanja u određenoj naučnoj oblasti

Doktorska disertacija mr Jelene Pejčić pod nazivom: „Relacije antropoloških karakteristika sa eksplozivnom snagomi brzinom trčanja kod učenika srednjih škola” je originalan naučno istraživački rad sa naučnim doprinosom fizičkom vaspitanju i sportu.

Urađena je prema svim principima izrade naučno-istraživačkih radova. U radu su definisane metode istraživanja, mjerni instrumenti za dijagnozu morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kao i metode obrade podataka, što je bilo posebno važno za realizaciju utvrđenog cilja istraživanja. Dobijeni rezultati istraživanja, primjenom kanoničke korelacione i regresione analize, značajni su za profesore fizičkog vaspitanja i sporta, kao i za trenere koji neposredno rade sa djecom ovog uzrasta, jer daju korisna saznanja neophodna u procesu planiranja i programiranja fizičkog vježbanja ili treninga, radi postizanja optimalnog razvoja fizičkih sposobnosti.

Iz teorijskih razloga značajno je da se objasni na koji način i na kom nivou su povezane antropološke karakteristike sa rezultatskom efikasnošću u eksplozivnoj snazi i brzini trčanja kod učenika srednjih škola, što bi omogućilo optimalnije planiranje i programiranje nastave fizičkog vaspitanja i treninga, kao i svrsishodniji izbor sredstava i metoda rada. Ovakvim pristupom, moguće je kreirati optimalan program nastave fizičkog vaspitanja i treninga primjenom individualnog i individualizovanog metoda rada za koje je naučno dokazano da doprinose kvalitetnijem procesu vježbanja.

Naučni doprinos ovog istraživanja sadrži se u mogućnosti realizacije kvalitetnijeg metodičkog oblikovanja časa fizičkog vaspitanja kao i u mogućnosti efikasnije selekcije i usmjeravanja učenika za bavljenje sportovima u kojima dominiraju brzina i eksplozivna snaga.

Sprovedenoistraživanjeje,kaooriginalnidoprinosnauci,odgovorilona pitanjesvrsishodnostiiefikasnosti utvrđenih relacija i uticaja primjenjenih dimenzija antropoloških karakteristika sa eksplozivnom snagomi brzinom trčanja.

Smatramodajeneophodnosprovestiobimnijeistraživanjeukojemćebiti ispitane međusobne relacije ukupnog antropološkog prostora,idatakva saznanjamoguposlužitikaoosnovazaizraduprogramakojibise primjenjivaounastavifizičkogvaspitanja i trenažnom procesu kod učenika srednjih škola.

2. Ocjena da je urađena doktorska disertacija rezultat originalnog naučnog rada kandidata u odgovarajućoj naučnoj oblasti

Urađena doktorska disertacija mr Jelene Pejčić pod naslovom „Relacije antropoloških karakteristika sa eksplozivnom snagomi brzinom trčanja kod učenika srednjih škola” je,  dala originalandoprinosnauci,odgovorilana pitanjesvrsishodnosti istraživanja relacija i uticaja antropoloških karakteristika sa eksplozivnom snagomi brzinom trčanja kod učenika srednjih škola. Dobijeni rezultati istraživanja su rezultat originalnog naučno-istraživačkog rada sa naučnim doprinosom fizičkom vaspitanju i sportu. Komisija smatra da se radi o ozbiljnom naučnom poduhvatu zasnovanom i realizovanom u skladu sa savremenom metodologijom koja je primjerena doktorskim disertacijama teorijskog i eksperimentalnog tipa. Akademski stil izražavanja, jasnost i preglednost dobijenih saznanja, primjena adekvatnih istraživačkih i statističkih metoda, kao i racionalna kompozicija glavne su odlike ove disertacije.

3. Pregled ostvarenih rezultata rada kandidata u određenoj naučnoj oblasti

Rezultati istraživanja kandidata sa aspekta doprinosa naučnoj oblasti bila su vezana za proučavanje morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. U tim radovima ispitivani su uticaji primjene određenih programa motoričkih vježbi na adaptivne procese sposobnosti i osobina, razlike u antropološkim obilježjima, kao i relacije u pojedinim segmentima antropoloških karakteristika sportista i nesportista različitog uzrasta. Pored toga, ispitivani su i efekti posebno programiranog kinezološkog vježbanja na razvoj motoričkih sposobnosti kod djece starijeg školskog  uzrasta.

4. Ojcena o ispunjenosti obima i kvaliteta u odnosu na prijavljenu temu

Doktorska disertacija pod nazivom: „Relacije antropoloških karakteristika sa eksplozivnom snagomibrzinom trčanja kod učenika srednjih škola”je  originalno i  samostalno  naučno  istraživanje, napisano  u obimu  204 stranice standardnog  kompjuterski obrađenog  teksta  sa proredom 2.0 (font: Times New Roman, font size 12), 70  tabela i 138  navoda  citirane literature. Kompletan sadržaj doktorske  diseracije  je raspoređen  u  11  poglavlja:  1. uvod, 2. dosadašnja istraživanja, 3.predmet i problem istraživanja, 4. cilj i zadaci istraživanja, 5. hipoteze istraživanja,  6. metode  istraživanja, 7. rezultati istraživanja, 8. diskusija,  9. zaključak,  10. značaj   istraživanja, 11. citirana literatura i 12. prilog. Kandidat se potrudio da dođe do izvornih naučnih članaka objavljenih u referentnim naučnim časopisima i  prikupljene podatke je logično sistematizovao. Izborom referensi i njihovim stručnim tumačenjem, kandidat je pokazao da poznaje istraživačku oblast za koju se opredijelio, te da je time i uspio da definiše stabilan teorijski model od kojeg je pošao u sopstvenom istraživanju. 

5. Naučni rezultati doktorske disertacije

Prvo poglavlje disertacije – Uvod, sastoji se od tri potpoglavlja. Autor ukazuje na aktuelnost problema sa posebnim osvrtom na aktuelnost eksplozivne snage i brzine trčanja u realizaciji programskih zadataka nastave fizičkog vaspitanja. Daje i kritički osvrt na prethodna istraživanja autora koje je koristio kao osnovu za pisanje ovog rada, povezujući na taj način ideju sopstvenog istraživanja sa onim što je ranije rađeno. U vezi sa tim, autor objašnjava da se poslednjih godina, korišćenjem multivarijantnih metoda obrade dobijenih rezultata povećao broj ispitivanja interakcija između dimenzija antrpoloških obilježja i njihovih relacija sa uspjehom u realizaciji programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja. Posebno se ističe da praćenje realizacije programa, inoviranja vaspitno-obrazovnog rada i procjenjivanje ostvarenih rezultata treba da budu ne samo elementi za dalje unapređivanje vaspitno-obrazovne prakse već i za podsticanje nastavnika i učenika na odgovorniji i kreativniji odnos prema radu.

    

U drugom poglavlju – Dosadašnja istraživanja, na prikladan i stručan način analizirana   su dosadašnja istraživanja vezana za morfološke, motoričke i funkcionalne parametre u funkciji razvoja sposobnosti i osobina kod učenika u redovnoj i dodatnoj nastavi fizičkog vaspitanja. Kandidat je dao prikaz  rezultata  istraživanja  novijeg  datuma  objavljenih  u vodećim  naučnim časopisima iz oblasti metodike fizičkog vaspitanja i nauke o sportu.

    

Utrećem poglavlju definisanisu– Predmet i problem istraživanja. Predmet istraživanja u ovom radu bili su: morfološke dimenzije, motoričke i funkcionalne sposobnosti, sa jedne strane, i eksplozivna snaga i brzina trčanja, sa druge strane. U vezi s tim, posebno se naglašava da se nastava fizičkog vaspitanja u srednjim školama već duže vrijemena suočava sa nizom problema koji nepovoljno djeluju na njenu efikasnost. U sklopu tih problema, posebno se ističe teorijska koncepcija nastavnih programa i njihova usklađenost sa objektivnim potrebama i mogućnostima učenika. Problem istraživanja zahtjeva odgovore na dva pitanja: prvo, da se ispita da li postoje statistički značajne relacije morfoloških dimenzija, motoričkih sposobnosti i funkcionalnuh sposobnosti sa rezultatskom efikasnošću u eksplozivnoj snazi i  brzini trčanja, i drugo, da se ispita da li rezultati eksplozivne snage i brzine trčanja i statistički značajno zavise od morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod učenika. U vezi s' tim, od posebnog interesa za nastavni proces je da se dobiju relevantne informacije o tome: koje morfološke dimenzije, motričke i funkcionalne sposobnosti treba posebno akcentovati kao veoma bitne za razvoj u procesu realizacije nastave fizičkog vaspitanja da bi se poboljšali rezultati u eksplozivnoj snazi i brzini trčanja. Prema autoru, malo je ovakvih istraživanja bilo na populaciji učenika srednjih škola sa primjenom savremenih metoda da bi se dobijeni rezultati prihvatili kao aplikativna vrijednost za efikasniju nastavu fizičkog vaspitanja. To je uticalo da  se u ovom istraživanju, sa naučnog aspekta prouče i utvrde relacije i uticaji morfoloških karakteristika, mortoričkih i funkcionalnih sposobnosti na rezultate postignute u eksplozivnoj snazi i brzini trčanja.

    

U četvrtom poglavlju – Cilj i zadaci istraživanja, autor ukazuje da je osnovni cilj istraživanja utvrđivanje relacija između morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, sa jedne strane, i rezultata u eksplozivnoj snazi i brzini trčanja kod učenika srednjih škola, sa druge strane. Poseban cilj istraživanja bio je utvrđivanje uticaja varijabli morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti na rezultate eksplozivne snage i brzine trčanja kod učenika srednjih škola. Na osnovu  ovako  definisanog  opšteg i posebnog cilja  definisani su operativni zadaci istraživanja..

U petom poglavlju –Hipoteze istraživanja, na osnovu ciljeva istraživanja definisane su hipoteze koje je autor koristio kao vodilje u realizaciji zadataka i eksplikaciji dobijenih rezultata istraživanja. Za utvrđivanje relacija između morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sa rezultatima eksplozivne snage postavljeno je šest glavih i osmnaest parcijalnih hipoteza, sa osnovnom pretpostavkom da će primjenjene dimenzije antropoloških karakteristika imati statistički značajnih relacija i uticaja na rezultasku efikasnost eksplozivne snage i brzine trčanja kod isptanika. Svim hipotezama je pretpostavljena relevantnost nivoa realizacije eksperimentalnog istraživanja.

U šestom poglavlju – Metod istraživanja sa ciljem dobijanja relevantnih naučnih informacija predviđeni su adekvatni postupci koji odgovaraju postavljenom problemu, zadacima i hipotezama. U ovom istraživanju primjenjene su deskriptivna i statistička metoda. Po kriterijumu vremenske usmjerenosti istraživanje je transverzalno.

Uzorak  su činili 160 ispitanika starijeg školskog uzrasta srednjih škola grada Niša, uzrasta 15 i 16 godina. Za testiranje je pribavljena saglasnost direktora škola.

U ovom istraživanju kao prediktorski sistem korišćeni su mjerni instrumenti za procjenu morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Morfološke dimenzije utvrđene su mjerenjem parametara longitudionalnih, transverzalnih, cirkularnih dimenzija i mase tijela, a potkožno masno tkivo mjerenjem debljine kožnih nabora. U okviru longitudionalne dimenzionalnosti skeleta izmjerena je visina tijela, dužina ruke i dužina noge. U okviru transverzalne dimenzionalnosti skeleta izmjereni su: širina ramena,  širina karlice i širina kukova. U okviru cirkularne dimenzionalnosti i mase tijela izmjerene su: srednji obim grudnog koša, obim natkoljenice opružene noge, maksimalan obim potkoljenice i masa tijela. U okviru potkožnog masnog tkiva izmjereni su: debljina kožnog nabora trbuha, debljina kožnog nabora butine i debljina kožnog nabora potkoljenice. Motoričke sposobnosti utvrđene su primjenom odgovarajućih testova. U ovom istraživanju procjenjene su: koordinacija, repetitivna snaga, fleksibilnost, segmentarna brzina i ravnoteža. Metrijske karakteristike mjernih instrumenata za procjenu motoričkog statusa ranije su potvrđene drugim istraživanjima. Za procjenu koordinacije primjenjena su tri testa: okretnost u vazduhu, koordinacija sa palicom i okretnost na tlu. Za procjenu repetitivne snage primjenjeni su: dizanje trupa na švedskoj klupi, zgibovi i čučnjevi za 30“.  Za procenu fleksibilnosti: duboki pretklon na klupi, špagat i iskret palicom. Za procenu segmentarne brzine: taping nogom, taping rukom i taping nogama o zid, a za  procenu ravnoteže: flamingo, stajanje na jednoj nozi uzduž klupice za ravnotežu i stajanje na jednoj nozi sa zatvorenim očima. Funkcionalne sposobnosti utvrđene su primjenom tri testa: puls u miru, frekvencija pulsa posle opterećenja i vitalni kapacitet pluća.        

Kao kriterijumski sistem korišćeni su mjerni instrumenti za procjenu eksplozivne snage: skok udalj iz mjesta, troskok iz mjesta i bacanje  medicinke sa grudi  iz stojećeg stava i mjerni instrumenti za procenu brzine trčanja: trčanje na 20mvs, trčanje na 30mvs i trčanje na 50mvs.

U sedmom poglavlju Rezultati –tekstualno i tabelarno prikazani su dobijeni rezultati.

Prvo su prikazani centralni i disperzioni parametari morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti radi utvrđivanja normalnosti distribucije dobijenih rezultata. Utvrđeno je da kod svih primjenjenih dimenzija postoji normalna raspodela rezultata, na šta ukazuju dobijene vrednosti skjunisa i kurtozisa. Time je omogućena dalja primjena složenijih metoda istraživanja.

    

Drugi dio rezultata čini Interkorelacionamatricaizračunata između antropometrijskihmjeratestovamotoričkihifunkcionalnihsposobnosti i eksplozivnesnagom ibrzinetrčanja,da bi se objasnila struktura relacija između dva skupa varijabli.

Treći dio rezultata istraživanja odnosi se na kanoničku korelacionu analizu na multivarijantnom i univarijantnom nivou radi procjene relacija između prediktorskih morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sa rezulzatima kriterijumske dimenzije eksplozivne snage i brzine trčanja. Koeficijenti determinacije između prediktora i kriterijuma su pokazali da postoji međusobna visoka povezanost na multivarijanntnom nivou. Na univarijantnom nivou su utvrđene varijable morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti koje najviše doprinose koeficijentu determinacije prediktora i kriterijuma.

Četvrti dio rezultata istraživanja sadrži regresionu analizu radi definisanja veličine uticaja morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti na svaku motoričku varijablu eksplozivne snage i brzine trčanja ispitanika. 

Za obradu dobijenih podataka primjenjeni su odgovarajući matematičko-statistički postupci. Korišćen je statistički program ''STASTISTIC 8'', za izračunvanje osnovnih deskriptivnih statističkih parametara, diskriminativnosti mjerenja, kanoničke korelacione i regresione analize.

U poglavlju Zaključci, tekstualno i tabelarno, sa adekvatnom diskusijom date su analize rezultata istraživanja na postavljene hipoteze.

Primjenom kanoničke korelacione analize dati su odgovori na postavljene hipoteze istraživanja o relacijama između prediktorskog sistema morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i kriterijumskog sistema eksplozivne snage. Kandidat ističe da je analiza morfoloških dimenzija potvrdila hipotezu H1 da postoje statistički značajne relacije između morfoloških dimenzija i rezultata eksplozivne snage kod ispitanika. Zadata analiza u prostoru motoričkih sposobnosti potvrđuje pretpostavku datu u hipotezi H2 da postoje statistički značajne relacije između dimenzija motoričkih sposobnosti i rezultata eksplozivne snage. Hipotezom H3 potvrđeno je postojanje statistički značajnih relacija između funkcionalnih sposobnosti i rezultata u eksplozivnoj snazi kod ispitanika. Primjenom regresione analize dati su odgovori na postavljene hipoteze istraživanja o uticaju morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti na pojedinačne varijable eksplozivne snage. Kandidat ističe da su analize morfoloških dimenzija (H1.1, H1.2, H1.3), motoričkih sposobnosti (H2.1, H2.2, H2.3) i funkcionalnih sposobnosti (H3.1, H3.2, H3.3) potvrdile da postoji statistički značajan uticaj na rezultate skoka u dalj iz mjesta, troskoka iz mjesta i bacanja medicinke sa grudi iz visokog stava.

Primjenom kanoničke korelacione analize dati su odgovori na postavljene hipoteze istraživanja o relacijama između prediktorskog sistema morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i kriterijumskog sistema brzine trčanja. Kandidat ističe da je analiza morfoloških dimenzija potvrdila hipotezu H4 da postoje statistički značajne relacije između morfoloških dimenzija i rezultata eksplozivne snage kod ispitanika. Analiza u prostoru motoričkih sposobnosti potvrđuje pretpostavku datu u hipotezi H5 da postoje statistički značajne relacije između dimenzija motoričkih sposobnosti i rezultata eksplozivne snage. Hipotezom H6 potvrđeno je postojanje statistički značajnih relacija između funkcionalnih sposobnosti i rezultata u eksplozivnoj snazi kod ispitanika.

Primjenom regresione analize  dati su odgovori na postavljene hipoteze istraživanja o uticaju morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti na pojedinačne varijable brzine trčanja. Kandidat ističe da su analize morfoloških dimenzija (H4.1, H4.2, H4.3), motoričkih sposobnosti (H5.1, H5.2, H5.3)  i funkcionalnih sposobnosti (H6.1, H6.2, H6.3) potvrdile da postoji statistički značajan uticaj na rezultate brzine trčanja na 20 metara visokim startom, brzine trčanja na 30 metara visokim startom i brzine trčanja na 50 metara visokim startom.

U okviru poglavlja Literatura prikazano je 138 referensi koje su autoru korisno poslužile za definisanje predmeta i cilja istraživanja.  Referense odgovaraju  citiranim domaćim i inostranim autorima unutar teksta i pretežno su naučno istraživačkog karaktera poznatih domaćih i stranih istraživača.

6. Primjenljivost i korisnost dobijenih rezultata u teoriji i praksi

Sprovedenoistraživanje relacija antropoloških karakteristika sa eksplozivnom snagomi brzinom trčanja jepotvrdilodapostoji statistički značajna povezanost morfoloških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sa postignutim rezultatima u eksplozivnoj snazi i brzini trčanja kod učenika sednjih škola. Time je ovo istraživanje, kaooriginalnidoprinosnauci,odgovorilona pitanjesvrsishodnostiiefikasnostidobijenih rezultata za kvalitetniju realizaciju nastave fizičkog vaspitanja i sporta.

U istraživanju je korišćena metodologija mjerenja koja ispunjava savremene standarde u oblasti sportskih nauka, tako da su dobijene obuhvatnije informacije o relacijama i uticaju  antropoloških obilježja na rezultatsku efikasnost eksplozivne snage i brzine trčanja. Nakon analize dobijenih rezultata i na osnovu detaljne analize prethodno objavljenih istraživanja, mogu se dati smjernice za poboljšanje opšte i individualne fizičke  pripreme u nastavi fizikog vaspitanja.

Dobijeni rezultati istraživanja sa aspekta primjenljivosti i korisnosti rezultata u teoriji i praksi, predstavljaju  značajan doprinos unapređivanju organizacije rada i inoviranja uticaja sredstava tjelesnih vježbi u nastavi fizičkog vaspitanja na razvoj antropološih dimenzija učenika. Sa teorijskog gledišta, rezultati istraživanja predstavljaju naučni i stručni doprinos jer je konkretno utvrđeno koje morfološke dimenzije, motoričke i funkcionalne sposobnosti imaju značajne relacije sa rezultatima eksplozivne snage i brzine trčanja. To saznanje treba da doprinese racionalizaciji nastavnog rada sa učenicima srednjih škola, posebno u kvalitetnijem planiranju, programiranju, sprovođenju i kontroli nastavnog procesa. Dobijeni rezultati će poslužiti za metodičko oblikovanje i optimalnu organizaciju programiranog individualiziranog oblika nastavnog rada za razvoj antropoloških obilježja i rezultatske efikasnosti u eksplozivnoj snazi i brzini trčanja. Osim toga, rezultati istraživanja omogućuju nastavnicima fizičkog vaspitanja i drugim subjektima koji se bave nastavnim i trenažnim radom veći nivo informacija o morfološkim karakteristikama, motoričkim i funkcionalnim  sposobnostima, a to će imati za posljedicu bolju organizaciju i realizaciju nastavnog i trenažnog rada u redovnoj i dodatnoj nastavi sa učenicima.

U okviru poglavlja Literatura prikazao je 138 referensi koje su autoru korisno poslužile za definisanje predmeta i cilja istraživanja. Referense odgovaraju  citiranim domaćim i inostranim autorima unutar teksta i pretežno su naučno istraživačkog karaktera poznatih domaćih i inostranih istraživača.

7. Način prezentiranja rezultata naučnoj javnosti

Doktorska disertacija mr Jelene Pejčić pod nazivom:„Relacije antropoloških karakteristika sa eksplozivnom snagomi brzinom trčanja kod učenika srednjih škola” predstavlja samostalan naučno-istraživački rad u kojem je tema obrađena primjenom savremenih naučnih metoda. Rezultati su prikazani precizno i pregledno, uz prethodnu primjenu adekvatnih metoda istraživanja.  Istraživanje je objektivno sagledano  sa  teorijskog  i  praktičnog  aspekta i istaknut je njegov značaj za nastavu fizčkog vaspitanja i trenažni proces. 

Dobijeni rezultati istraživanja biće dostupni naučnoj i stručnoj javnosti u časopisima i prkazani u vidu monografije.

ZAKLJUČAK I PRIJEDLOG

Doktorska disertacija „Relacije antropoloških karakteristika sa eksplozivnom snagomi brzinom trčanja kod učenika srednjih škola” mr Jelene Pejčić predstavlja originalan naučno- istraživački rad urađen po svim principima i metodama naučnog istraživanja u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta. Dobijeni rezultati svojom teorijskom i praktičnom vrijednošću doprinose razvoju nauke u naučnoj oblasti fizičko vaspitanje i sport.

Komisija predlaže Nastavno–naučnom vijeću Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu da prihvati pozitivnu ocjenu urađene doktorske  disertacije, uputi je u dalju proceduru za odobrenje  njene  javne odbrane.

             

U Istočnon Sarajevu, 07. 04. 2016. godine                                                          

                                                                                Komisija:

           

1.______________________________

dr Zoran Momčilović, vanredni professor za užu naučnu oblast Teorija i metodika fizičkog vaspitanja, Pedagoški fakultet u Vranju Univerzitet u Nišu – predsjednik

2.____________________________________

dr Danko Pržulj, redovni profesor na predmetima Antropomotorika i Sportska rekreacija, Fakultet fizičko vaspitanje i sporta – profesor emeritus Univerziteta u Istočno Sarajevo, - mentor

3.____________________________________

dr  Slavko Ždrale, vanredni profesor za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke-predmet Sportska medicina, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, - član

 

100 reči za mr Jelene Pejčić

Naučni doprinos doktorske disertacije

Na osnovu izabranog statističko-matematičkog modela i programa,ciljevai postavljenih hipoteza u uzorakje bilo uključeno 160 ispitanika, učenika srednjih škola u Nišu, Srbija, starost i15 i 16 godina.Sprovedeno istraživanje kao originalni doprinos nauci pokazalo je da postoje statistički značajne relacije antropoloških karakteristika sa eksplozivnom snagom i brzinom trčanja kod učenika. U istraživanju su korišćene metode mjerenja koja ispunjava savremene standarde u oblasti sportskih nauka, tako da su dobijene obuhvatnije informacije relacija  morfoških dimenzija, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, u odnosu na do sada sprovedena istraživanja. Nakon analize dobijenih rezultata i na osnovu detaljnog proučavanja predhodno objavljenih istraživanja, data su saznanja koja mogu poslužiti nastavnicima fizičkog vaspitanja i trenerima kao osnova za izradu efikasnog i kontinuiranog programa poboljšanja fizičke pripremljenosti učenika tokom realizacije redovne i dodatne nastave fizičkog vaspitanja.