О ФАКУЛТЕТУ

ОСНИВАЊЕ ФАКУЛТЕТА – ГОДИНЕ РАСТА И ПОНОСА

Кратки историјат факултета

Двадесет година у животу и раду једног факултета није велики период, али у том времену Факултет физичког васпитања и спорта (ранији назив Факултет за физичку културу) Универзитета у Источном Сарајеву, се рађао, растао, стасавао и постао пунољетан, али још увијек јако млад, пун заноса и жеља да ова високошколска установа, достигне своје звјездане тренутке. Двије деценије које су иза нас биле су тешке, али с поносом и уздигнута чела можемо се ''окренути'' и присјетити тог времена.

Своје коријене Факултет физичког васпитања и спорта налази у Средњој фискултурној школи, Вишој педагошкој школи, Високој школи за физичку културу, Заводу за физичку културу и Заводу за спортску медицину. Ове научно-образовне и васпитне установе егзистирале су у Сарајеву послије Другог свјетског рата. На њему је радио велики број српских кадрова, многи су завршили Средњу фискултурну школу, Вишу педагошку школу, Високу школу за физичку културу која је прерасла у Факултет физичке културе. Када је у прољеће 1992. букнуо рат у БиХ српски кадрови су у великој већини напустили Сарајево и започели припреме за оснивање универзитета и факултета у Републици Српској. Факултет физичке културе је наставио рад на основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о издвајању високошколских установа и Одлуке о организовању Универзитета у Републици Српској, наиме Народна скупштина Републике Српске донијела је одлуку дана 29. децембра. 1993. године о организовању универзитета у Републици Српској. 22. октобра 1994. године донешена је Одлука о давању сагласности за обнављање рада Факултета за физичку културу. Даје се сагласност за обнављање факултета за физичку културу на Палама јер има боље услове за рад у односу на опшину Бијељина. Оглуку је потписао Ректор проф. др Војислав Максимовић. Факултет је почео са радом 10. октобра. 1995. године.

2007. године. Факултет физичке културе постаје Организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву. Све до данас наставни планови и програми су компатибилни са наставним плановима и програмима сличних институција у европи и омогућавају флексибилност и проходност па зато ми кажемо да на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета Источно Сарајево постоје интегрисане студије чему тежи већина факултета у Eвропи.

 Мисија и визија факултета

Мисија Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву - Осигурање једне од водећих позиција у школовању кадрова за спорт, физичко васпитање и рекреацију кроз стварање високо-образовног стручног кадра за професије које ће својим радом допринјети:

·         побољшавању и унапређивању примјене физичких активности код дјеце и   људи свих доба старости,

·         коришћењу физичких активности у функцији раста и развоја,

·         ефикасној примјени тренажних оптерећења,

·         превенцији здравља,

·         коришћењу информација о спорту и физичком васпитању и

·         научној делатности у области примјене физичких активности у спорту, физичком васпитању и рекреацији.


У обављању мисије Факултет физичког васпитања
и спорта  у Источном Сарајеву, дјелује и доприноси унапређењу теорије и праксе примјене физичких активности и континуирано сарађује са сродним високошколским установама у Републици Српској, другим институцијама Универзитета у Источном Сарајеву као и иностраним универзитетима и факултетима.

Визија Факултета  физичког васпитања и спорта - Перспективно, атрактивно, савремено и проверљиво студирање примјене физичке активности у спорту, физичком васпитању и рекреацији.

Циљеви и задаци факултета

Циљеви рада:

·         Перманентним радом преносити научна и стручна знања и вјештине;

·         Кроз научно-истраживачки рад развијати науку у образовно-научној области физичко васпитање и спорт;

·         Обезбјеђивати развој научно-стручног подмладка;

·         Пружити могућност појединцима да под једанким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота;

·         Школовањем високообразованих стручњака утицати на повећање броја становника са високим образовањем;

·         Сталним усавршавањем садржаја наставних планова перманентно осавремењивати и проширивати стечена знања.

·         Његовати тимски рад студената, наставника, сарадника и ненаставног особља;

·         Пратити савремена достигнућа и стварати боље просторне и технолошке услове за рад;

·         У раду се руководити принципима пословне етике и културе фер-плеја;

·         Базирати рад студената, наставника, сарадника и ненаставног особља на правим критеријумима вредновања рада и резултата рада.

 Основни задатак:

Основни задатак дјеловања Факултета физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву je да савременим студијским програмима образује високо-стручне кадрове првог и  другог циклуса студија у области физичког васпитања, спорта и рекреације; да перманентно пројектује и реализује научно истраживачке пројекте у образовно-научној области физичко васпитање и спорт; да обавља друге дјелатности за које је акредитован.

У остваривању основног задатка Факултет обједињује образовни, стручни и научни рад, као дијелове јединственог процеса високог образовања и тиме систематски непрекидно доприноси развоју и унапређивању наставне дјелатности, задовољењу потреба, захтјева и очекивања студената, запослених на Факултету, конзумената и осталих интересената у друштвеној заједници.

 Посебни задаци

·         Обезбједити савремене садржаје наставних програма и адекватно окружење који студентима пружају повољност за развој и примјену знања и вештина у области спорта, физичког васпитања и рекреације.

  • Обезбједити флексибилне садржаје наставних програма за стваралачку делатност студента, примјену знања и вјештина, процењивање, организацију, управљање, обучавање и контролу у области студија.
  • Дефинисати садржаје наставних програма који ће обезбедити услове за креативно студирање.
  • Омогућити студентима да проширују своја знања no сопственом избору, бирањем изборних предмета
  • Подстицати публиковање научних радова у међународним часописима.
  • Усавршавати систем контроле и унапређења квалитета.
  • Развити програме за стручно усавршавање кадрова у спорту и рекреацији