Т Р О Ш К О В Н И К
за студенте Универзитета у Источном Сарајеву

ПРАВИЛНИК
о расподјели прихода остварених од школарина за трећи циклус студија