О ФАКУЛТЕТУ

ОСНИВАЊЕ ФАКУЛТЕТА – ГОДИНЕ РАСТА И ПОНОСА

Кратки историјат факултета

Двадесет година у животу и раду једног факултета није велики период, али у том времену Факултет физичког васпитања и спорта (ранији назив Факултет за физичку културу) Универзитета у Источном Сарајеву, се рађао, растао, стасавао и постао пунољетан, али још увијек јако млад, пун заноса и жеља да ова високошколска установа, достигне своје звјездане тренутке. Двије деценије које су иза нас биле су тешке, али с поносом и уздигнута чела можемо се ”окренути” и присјетити тог времена. Своје коријене Факултет физичког васпитања и спорта налази у Средњој фискултурној школи, Вишој педагошкој школи, Високој школи за физичку културу, Заводу за физичку културу и Заводу за спортску медицину. Ове научно-образовне и васпитне установе егзистирале су у Сарајеву послије Другог свјетског рата. На њему је радио велики број српских кадрова, многи су завршили Средњу фискултурну школу, Вишу педагошку школу, Високу школу за физичку културу која је прерасла у Факултет физичке културе. Када је у прољеће 1992. букнуо рат у БиХ српски кадрови су у великој већини напустили Сарајево и започели припреме за оснивање универзитета и факултета у Републици Српској. Факултет физичке културе је наставио рад на основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о издвајању високошколских установа и Одлуке о организовању Универзитета у Републици Српској, наиме Народна скупштина Републике Српске донијела је одлуку дана 29. децембра. 1993. године о организовању универзитета у Републици Српској. 22. октобра 1994. године донешена је Одлука о давању сагласности за обнављање рада Факултета за физичку културу. Даје се сагласност за обнављање факултета за физичку културу на Палама јер има боље услове за рад у односу на општину Бијељина. Оглуку је потписао Ректор проф. др Војислав Максимовић. Факултет је почео са радом 10. октобра. 1995. године. 2007. године. Факултет физичке културе постаје Организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву. Све до данас наставни планови и програми су компатибилни са наставним плановима и програмима сличних институција у европи и омогућавају флексибилност и проходност па зато ми кажемо да на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета Источно Сарајево постоје интегрисане студије чему тежи већина факултета у Eвропи.

Мисија и визија факултета

Мисија Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву – Осигурање једне од водећих позиција у школовању кадрова за спорт, физичко васпитање и рекреацију кроз стварање високо-образовног стручног кадра за професије које ће својим радом допринјети: · побољшавању и унапређивању примјене физичких активности код дјеце и људи свих доба старости, · коришћењу физичких активности у функцији раста и развоја, · ефикасној примјени тренажних оптерећења, · превенцији здравља, · коришћењу информација о спорту и физичком васпитању и · научној делатности у области примјене физичких активности у спорту, физичком васпитању и рекреацији. У обављању мисије Факултет физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву, дјелује и доприноси унапређењу теорије и праксе примјене физичких активности и континуирано сарађује са сродним високошколским установама у Републици Српској, другим институцијама Универзитета у Источном Сарајеву као и иностраним универзитетима и факултетима. Визија Факултета физичког васпитања и спорта – Перспективно, атрактивно, савремено и проверљиво студирање примјене физичке активности у спорту, физичком васпитању и рекреацији.

Циљеви и задаци факултета

Циљеви рада: · Перманентним радом преносити научна и стручна знања и вјештине; · Кроз научно-истраживачки рад развијати науку у образовно-научној области физичко васпитање и спорт; · Обезбјеђивати развој научно-стручног подмладка; · Пружити могућност појединцима да под једанким условима стекну високо образовање и да се образују током читавог живота; · Школовањем високообразованих стручњака утицати на повећање броја становника са високим образовањем; · Сталним усавршавањем садржаја наставних планова перманентно осавремењивати и проширивати стечена знања. · Његовати тимски рад студената, наставника, сарадника и ненаставног особља; · Пратити савремена достигнућа и стварати боље просторне и технолошке услове за рад; · У раду се руководити принципима пословне етике и културе фер-плеја; · Базирати рад студената, наставника, сарадника и ненаставног особља на правим критеријумима вредновања рада и резултата рада. Основни задатак: Основни задатак дјеловања Факултета физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву je да савременим студијским програмима образује високо-стручне кадрове првог и другог циклуса студија у области физичког васпитања, спорта и рекреације; да перманентно пројектује и реализује научно истраживачке пројекте у образовно-научној области физичко васпитање и спорт; да обавља друге дјелатности за које је акредитован. У остваривању основног задатка Факултет обједињује образовни, стручни и научни рад, као дијелове јединственог процеса високог образовања и тиме систематски непрекидно доприноси развоју и унапређивању наставне дјелатности, задовољењу потреба, захтјева и очекивања студената, запослених на Факултету, конзумената и осталих интересената у друштвеној заједници. Посебни задаци · Обезбједити савремене садржаје наставних програма и адекватно окружење који студентима пружају повољност за развој и примјену знања и вештина у области спорта, физичког васпитања и рекреације.
  • Обезбједити флексибилне садржаје наставних програма за стваралачку делатност студента, примјену знања и вјештина, процењивање, организацију, управљање, обучавање и контролу у области студија.
  • Дефинисати садржаје наставних програма који ће обезбедити услове за креативно студирање.
  • Омогућити студентима да проширују своја знања no сопственом избору, бирањем изборних предмета.
  • Подстицати публиковање научних радова у међународним часописима.
  • Усавршавати систем контроле и унапређења квалитета.
  • Развити програме за стручно усавршавање кадрова у спорту и рекреацији.