Ванредни професор

БИОГРАФИЈА Далиборка Шкипина рођена је 1974. године у Сарајеву. Основну школу завршила је у Палама, а средњу у Сарајеву. Студирала је на Одсјеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Своје академске студије окончала је одбраном дипломског рада 2007. године и стекла стручни назив дипломирани педагог, а 2008. године уписала је Постдипломске студије педагогије. Магистарски рад Значај сталешке организације учитеља за школство и развој педагошких идеја у Босни и Херцеговини (1878-1918) одбранила је 2011. године, на Филозофском факултету на Палама, а докторску дисертацију Образовање и стручно усавршавање наставника разредне наставе у Босни и Херцеговини у другој половини ХХ вијека, 2015. године, на истом факултету. Далиборка Шкипина 2008. године бирана је у звање асистента (ужа научна област Дидактика) на Одсјеку за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, а четири године касније, 2012. године, у звање вишег асистента у ужој научној области Општа педагогија. У звању доцента је од 2016. године. Изводи наставу на првом и другом циклусу студија на Филозофском факултету. На Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву изводи наставу на првом циклусу студија. Од октобра 2008. године до октобра 2013. године обављала је послове секретара на Катедри за педагогију. Учествовала је на стручним и научним скуповима, конференцијама, симпозијумима и објавила је већи број радова из области педагогије. Аутор је монографије Сталешке организације учитеља у Босни и Херцеговини на размеђи 19. и 20. вијека (Утицај на развој школства и педагошких идеја) и коаутор монографије Различити методолошки приступи у истраживању улоге ментора у инклузивном образовању. Учествовала је у вишегодишњем међународном пројекту ERASMUS + KA2 (Trans2Work). Учесник је вишегодишњих семинара у организацији CIVITAS-a. Члан је Друштва педагога Републике Српске, као и члан комисија за полагање стручних испита.