Др Биљана Милошевић Шошо

Ванредни професор

Предмети: Социологија

E-mail: biljana.milosevic.soso@ffuis.edu.ba

Биографија


Биљана Милошевић Шошо, ванредни професор, основну школу завршила је у Мостару, a средњу школу у Требињу. Дипломирала је на Социологију на Филозофском факултету Универзитета у Приштини 2000. године. Радила је као професор социологије, те демократије и људских права у Центру средњих школа и Гимназији ”Јован Дучић”’у Требињу. Магистрирала је на Катедри за социологију, са темом Компаративна анализа садржаја религиозних тема у дневним листовима Глас Српске и Дневни аваз, на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 2006. године, гдје је потом изабрана у звање вишег асистента.

Докторирала је на тему Друштвене детерминанте девијантног понашања у мултиетничком друштву, на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци, на Катедра за социологију, 2011. године и изабрана у звање доцента на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, на Катедри за социологију, гдје и данас ради. Поред ангажовања у наставном процесу на матичном факултету, изводи наставу и на:Музичкој академији УИС, Факултету физичког васпитања и спорта УИС и Правном факултету УИС.

У звање ванредног професора, ужа научна област Посебне социологије, изабрана је јуна, 2016. године. Аутор је преко тридесет научних радова објављених у научним зборницима и часописима и једне монографије. Учесник је већег броја међународних и националних научних скупова. У периоду 2007-2012. године обављала је функцију секретара Социолошког друштва Републике Српске. Поред редовних наставничких активност на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, ангажована је као координатор за осигурање квалитета наставе од 2008. године.

Била је координатор у процесу акредитације студијског програма социологија у процесу акредитације УИС-а. Активна је и као члан Социолошког друштва Републике Српске, Српског социолошког друштва и Антрополошког друштва Србије, те као члан Управног одбора Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске. Члан је Одбора Центра за друштвене науке УИС. Била је учесник на 2 пројекта Социолошког друштва РС, који су реализовани уз финансијску подршку Министарства науке и технологије РС ( 2008 и 2010. године), и као учесник пројеката за реформу високог образовања, Стандарди ЕУ за акредитацију студијских програма на босанскохерцеговачким универзитетима, Структурални развој осигурања квалитета на универзитетима у БиХ, Јачање осигурања квалитета у БиХ, (2008-2012).

Редован је саговорник и консултант неколико дневних листова и портала у БиХ. Увидом у резултате студентске анкете која се проводи сваке године од стране Универзитета у Источном Сарајеву, Савез студената Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, уз подршку Студентске уније Републике Српске, изабрана је и проглашена за најбољег професора за школску 2012/2013. годину. Од 2014.године обавља дужност руководиоца Катедре за социологију.

Библиографија


ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

«Анализа садржаја религиозних тема дневних листова Глас Српске и Дневни аваз»/ Радови Филозофског факултета. – Бр. 8, 2006, стр. 462–492.(УДК 316.346.2-055.2; ISSN 1512-5858; COBISS.BH-ID 7948294)

«Друштвена моћ и насиље»/ Социолошки годишњак. – Бр. 2, Пале, 2006, стр. 390–490.(УДК 316.47.06; ISSN 1840-1538)

«О уџбенику из социологије масовних комуникација (З.Милошевић, Социологија Масовних комуникација, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2007)»/ Радовифилозофског факултета. – Пале, 2007, стр.529–533.( ISBN 987-99955-0-055-9; COBISS.BH-ID 354584)

«Глобализација и образовање»/ 125 година високог образовања у БиХ:зборник радова, уредник Милош Ковачевић, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. – 2008, стр. 323–329. (УДК 331.5-055.2-497.6; ISSN 1512-5858; COBISS.BH-ID 7948294)

«Медији и идеологија»/ Наука и Савремени друштвени процеси, уредник Драго Бранковић, Бања Лука: Филозофски факултет. –2008, стр. 147–154.(ISBN 978-99938-34-81-6)

«Нација, национализам и национални идентитет»/ Социолошки годишњак. – Бр. 3, 2008, Пале, 2008, стр. 337–346. (УДК 316.47.06; ISSN 1840-1538)

«Савремени штампани медији БиХ о Русији»/ Политичка ревија. – Београд, 2008, стр.143–156. (ISSBN 1451-4281)

«Тероризам у савременим штампаним медијима у Босни и Херцеговини»/ Биљана Милошевић, Бисерка Кошарац /Наука, култура и идеологија, уредник Драго Бранковић, Бања Лука : Филозофски факултет. – 2008, стр.117–134. (ISBN 978-99938-34-93-9)

«Незапосленост и њена структура у Источној Херцеговини» поглавље у монографији/ Образовање и запошљавање у Републици Српској, уредник Рајко Куљић, Пале : Социолошко друштво Републике Српске. –2008, стр. 81–88.(ISBN 978-99938-47-28-1)

«Современная пресса Боснии и Герцеговины о России» / Научный журнал. – Бр. 1, Череповецк, 2009, стр. 58–88.( ISSN 1994 -0637)

«Видљивост девијантних појава у савременом косовско-метохијском друштву» / Косово и Метохија у савремених токовима,уредник Драги Маликовић, 2009 Косовска Митровица : Филозофски факултет. 2009, стр. 607–615.( ISBN 978-86-80273-53-2)

«Bosnia and Herzegovina – a Road towards Stabilization, Prosperity and European Integration» / Foreing Policy Review. – 6, Budapest, 2009, pg. 114–134; (HU ISSN 1588-7855)

«Сиромаштво као детерминанта социопатолошких појава у савременом свијету»/ Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској, уредник Душко Вејновић, Бањалука : Дефендологија, центар за безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања. – 2009, стр.237–241.(УДК 37.018.1/2:316.624-053.6; ISBN 978-99955-22-50-6; COBISS.BH-ID 3708952)

«Говор мржње у штамшаним медијима Босне и Херцеговине»/ Говор мржње, уредник Душко Вејновић, Бањалука : Дефендологија центар за безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања. – 2009, стр. 284–288.(УДК 37.018.1/2:316.624-053.6; ISBN 978-99955-22-50-6; COBISS.BH-ID 3708952)

«Породица као фактор развоја Републике Српске» поглавље у монографији / Породица као фактор развоја Републике Српске, монографија, приређивач Рајко Куљић, Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. – 2009, стр. 89–106. (ISBN 978-99938-47-28-1)

«Ратни злочин као облик девијантног понашања»/ Социолошки годишњак. – Бр. 6, Пале, 2011, стр. 127–143.(УДК 316.47.06; ISSN 1840-1538COBISS.BH-ID 15307536)

«Осигурање квалитета наставе на универзитету: искуство Универзитета у Источном Сарајеву»/Нова српска политичка мисао. –XIX, бр. 1/2, Београд, 2011, стр.309–319.(ISSN 1450-7382)

«Узроци девијантног понашања у босанскохерцеговачком друштву»/ Образовање и савремени универзитет, уредник Бојана Димитријевић, Ниш : Филозофски факултет. – 2011, стр. 412–429. (ISBN 987-86-7379-266-8; COBISS.SR-ID 194774540)

«Етнички стереотипи као узрок друштвених сукоба у БиХ друштву»/Конфликти, уредник Душко Вејновић, Бањалука : Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања. – 2012, стр. 218–229.(ISBN 978-99955-692-1-1; COBISS.BH-ID 2866456)

«Појам криминалитета и његова транспарентност у БиХ»/ Социолошки годишњак. – Бр. 7, Пале, 2012, стр. 63–76. (ISSN 1840-1538: COBISS.BH-ID 15307536)

«Политичка (не)култура у медијима као детерминанта девијантног понашања у БиХ»/ Политичка култура, уредник проф.др. Душко Вејновић, Бањалука : Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања. – 2012, стр.196–209.( ISBN 978-99955-22-43-8; COBISS.BH-ID 3334424)

«Институционални развој социологије на Универзитету у Источном Сарајеву» / Бисерка Кошарац, Биљана Милошевић, /Социолошки преглед. –Год. XLVI, бр. 2, Београд, 2012, стр. 715–726,(ISSN 0085-6320; COBISS.SR-ID 932111)

Mултиетничко друштво и девијантне појаве/ Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства ; Социолошко друштво Републике Српске, библиотека »Социолошка библиотека«. – 2013, 215 стр.(ISBN 978-9955-1-119-7;COBISS.BH-ID 3973400)

«Maloljetnička delikvencija u BiH- pokazatelj neuspješne socijalizacije»/Socializacija in socialne formacije, zbornik Subkulture, urednik Andrej Naterer, Maribor : Subkulturni azil. – 2013, str.38–50.( ISBN 987-961-6620-40-6: COBISS.SI-ID 76356097)

«Заступљеност малољетничке проституције у босанскохерцеговачком друштву»/Омладина и понашање, уредник Душко Вејновић, Бањалука : Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања. – 2013, стр.53–61.(ISBN 978-99955-22-50-6; COBISS.BH-ID 3708952)

«Глобализација и десуверенизација: примјер Босне и Херцеговине и Републике Српске» / Биљана Милошевић, Бисерка Кошарац /Глобализација и десуверенизација, уредници Драган Тодоровић, Бранко Јовановић и Јован Ћирић, Косовска Митровица : Филозофски факултет. – стр. 107–109.(ISBN 978-86-6349-018-5; COBISS.SR-ID 203852556)

«Медији-култура у ери глобализације (Александар В. Чернов, Трагање за културним идентитетим-фактор медија, Прометеј, Београд, 2007.)»/ Значења. – Бр.61, Добој, 2008, стр. 71–75; ( УДК 394(05) ; ISSN 0352-2784)

« (Не)културна политика у земљама транзиције»/ Социолошки годишњак. – Бр. 8, Пале, 2012, стр. 63–76. (ISSN 1840-1538: COBISS.BH-ID 15307536)

«Млади и традиционална култура(мр Рада Кранац, Млади и традиционална култура, етнографска истраживања) /Регионални центар за професионални развој запослених у образовању,Чачак. – 2013. (ISBN 978-86-911757-7-1)

« Патологија комуникације- примјер мобинга у друштву » / Социолошки годишњак. – Бр. 9, Пале, 2014, стр. 123–139.(ISSN 1840-1538: COBISS.BH-ID 15307536)

« Суицид као посљедица неприлагођености у глобалном добу » / ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И СУВЕРЕНОСТ /, EDC, Бањалука, 2014, стр 461-469.( ISBN 978-99955-22-70-4; COBISS.RS-ID 4350232)

«Српски национални идентитет у БиХ» / Бисерка Кошарац, Биљана Милошевић / ТРАДИЦИЈА, ПРОМЕНЕ, ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ, ПИТАЊЕ ДРЖАВНОСТИ И НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ, тематски зборник радова,Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, 2014,стр. 525-535.( ISBN 978-86-89025-13-2; COBISS.SR-ID 206697484)

« Сиромаштво и његове етичке импликације у БиХ» / Социолошки годишњак. – Бр. 10, Пале, 2015, стр. 123–139. (ISSN 1840-1538: COBISS.BH-ID 15307536)

«Corruption- deviation in post-conflict Bosnia and Herzegovina« / Sociological Review – Vol. XVI, No.1, Faculty of Philosophy, within Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, 2015,p.69-83.(UDK-316;ISSN1409-5513); http://dl.fzf.ukim.edu.mk/index.php/sr/article/view/988