Др Љубо Милићевић

Ванредни професор

Предмети: Теорија физичке културе

E-mail: ljubo.milicevic@ffvis.ues.rs.ba

Биографија


ЉУБО МИЛИЋЕВИЋ, рођен 04.01.1956 године у Урошевцу, СР Србија, гдје завршава основну и средњу Учитељску школу. 1982 године дипломира на Факултету за физичку културу Универзитета у Сарајеву. Магистарску тезу под називом „УТИЦАЈ МОРФОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ НА РЕЗУЛТАТЕ У СПРИНТЕРСКОМ ТРЧАЊУ КОД СТУДЕНАТА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ“, одбранио је 2006. године на Факултету физичке културе Универзитета у Нишу.

Докторску дисертацију под називом „РЕЛАЦИЈЕ АНТРОПОЛОШКИХ ДИМЕНЗИЈА И САВРЕМЕНИХ МОДЕЛА САДРЖАЈА АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ“, одбранио је 2010. на Факултету физичког фаспитања и спорта Универзитета у Источном Сарјеву. На Факултету физичког васпитања и спорта у Источном Сарајеву је радио као асистент на предмету Антропомоторика, Кошарка и као виши асистент на предмету Атлетика. Тренутно је у звању доцента на предмету Теорија физичке културе. Објавио је више научних и стручних радова из уже области у домаћим и међународним часописима.

Библиографија


ИЗБОР ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА:

Стоjиљковић, С., Милићевић, Љ. & Јоксимовић, А. (2004). Антрополошке, методолошке, методичке и професионалне основе у функцији индивидуализације рада. Pedagogy and psychology Physical Education and Sport. Rousse; University of Rousse ,,Angel Kanchev,,.

Бранковић, Н., Стојиљковић, С., Јоксимовић, А. & Милићевић, Љ. (2004). Карактеристике физичке припреме спортиста нижих разреда основних школа. Научна конференција са међународним учешћем ,,Физичко васпитање и спорт у образовном систему,,. Благојевград. Универзитет ,,Неофит Рилски,,.

Милићевић, Љ. (2007). Морфолошке карактеристике и моторичке способности као предиктори спринтерског трчања. Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе, Факултет физичке културе, Источно Сарајево. Година II, број I, 63-67.

Милићевић Љ. (2009). Рекреација и слободно вријеме. Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Година IV, број I, 97-104.

Милићевић, Љ. (2010). Морфолошке карактеристике као предиктори на успјешност вижње кајака. Научно-стручни часопис из области спорта и физичке културе. Факултет физичког васпитања и спорта, Источно Сарајево. Година V, број II, 57-60.