др Тијана Перовић

Доцент

Е-mail: milanoviclj85@gmail.com

Др Љубица Милановић, рођена је 12.9.1985. године у Власеници. Основну школу завршила је у Грчкој на грчком и српском језику, а средњу школу (гимназију) у Милићима, гдје је матурирала 2004.године. По завршетку средње школе, 2004. године уписује Факултет физичке културе на Универзитету у Источном Сарајеву, који завршава 2008.године, као награђени студент од стране декана факултета. Упоредо са овим факултетом наставља своје образовање, гдје 2005.године уписује Филозофски факултет – одсјек педагогија и 2011.године стиче званје дипл.педагог. Посдипломске студије уписује одмах након завршетка основних студија и стиче звање мр наука физичке културе, 2010.године. Просјечна оцјена након студија је 10. . Докторске академске студије уписује 2019. године на Факултету спорта и физичког васпитања у Нишу, гдје је и докторирала 2022. Професионално је играла рукомет у РК „Боксит“ Милићи, била је дугогодишњи члан и професионални такмичар у Плесној школи РМП из Лазаревца (Латино амерички и стандардни плесови). У комуникацији се служи грчким, енглеском, њемачким и руским језиком, за шта посједује и сертификате (дипломе). Радила је на пословима стручног сарадника у Општини Милићи у одјељењу за привреду и друштвене дјелатности на пословима у области спорта и дјечије заштите. Наставак радног искуства стиче у ОШ „Алекса Јакшић“ Милићи, као први стручни сарадник (педагог). Од 2020. године ради на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву, као виши асистент на катедри за едукацију у физичком васпитању и спорту – предмет Теорија физичке културе. Носилац је значајних признања од стране РПЗ-а, Гендер центра, Дјечијег фонда, када је у питању васпитно-образовни рад. Дугогодишњи је члан Спортског друштва у Милићима, као и предсједник Управног одбора „Спортски центар“ у Милићима. Положила је стручни испит за органе управе , као и за рад у васпитно-образовним установама са оцјеном 5. У Спортском центру у сарадњи са Спортским друштвом општине Милићи организује часове аеробика и спортског плеса за све узрасне категорије. Посједује знање при раду на рачунару (Мicrosoft Office, Power Point, Internet- свакодневна комуникација). БИБЛИОГРАФИЈА: Milanovic, Lj. (2017). Roditeljski stavovi i wihov uticaj na razvoj djeteta. Dokumentacioni centar Republičkog pedagoškog zavoda; Banja Luka. Milanovic, Lj. (2018). Identifikovanje problema sa kojima se susreću nastavnici u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju u vaspitno-obrazovnom procesu. Dokumentacioni centar Republičkog pedagoškog zavoda; Banja Luka. Bjelica, B., Aksović, N., Cicović, B. & Milanović, Lj. (2021). Effects of different physical activities on the body composition of middle-aged people. Facta Universitatis Series Physical Education and Sport, 19(1), In Press. UDC 796, 15-004. Bjelica, B., Pavlović, B., Cicović, B., Aksović, N., Zelenović, M., Pržulj, R. & Milanović, Lj. (2020). Effects of hyperbaric chamber to saturation and heartfrequency. The seventh internationalk scientificconference “Anthropological and teo-anthropological views on physical activity from the time of constantine the great to modern times“. Kopaonik (str.40) Durmo, Z., Fulurija, D., Pržulj, R., Bjelica, B., Božić, D., & Milanović, Lj. (2020). Effects of sport gymnasticsto motor abilities of 11 to 12 years old children. The seventh internationalk scientificconference “Anthropological and teo-anthropological views on physical activity from the time of constantine the great to modern times“. Abstract book, (str. 41). Kopaonik, 19-20. Mart. Milanović, Lj., Bjelica, B., Cicović, B., & Đorđević, D. (2022). Uticaj fizičke aktivnosti na tjelesni sastav. Italian Journal of Sports Rehabilitation and Posturology , 9(3), 2211-2224.